תקנון ותנאי שימוש באתר

1. האתר avtipus.com ("האתר"), מאפשר למשתמש ("המשתמש") גישה למידע בתחומים שונים. השימוש במידע הנמצא באתר כפוף לתנאי תקנון זה.

2. באם אינך מסכים לתנאי תקנון זה אינך רשאי לעשות שימוש כלשהו באתר, שימוש באתר מהווה הסכמתך בפועל לתנאים ולתקנון המופיעים בתקנון ותנאי השימוש.

3. על המידע המופיע באתר חלים דיני מדינת ישראל בלבד. מוסכם כי בית המשפט הבלעדי המוסמך לדון יהיה בית המשפט המוסמך הממוקם בעיר תל אביב ובית משפט זה בלבד.

4. פנייה בלשון זכר או נקבה באתר, יש לראותה כפנייה לשני המינים גם יחד.

5. אין להכניס שינויים, לשכפל ו/או להקליט ו/או להעתיק ו/או להפיץ ו/או להציג ו/או למכור כל ו/או חלק מן הרכיבים, התוכן ו/או השירותים ו/או חלק מהתכנים המצויים באתר ו/או המידע מבלי לקבל הרשאה מפורשת בכתב מבעל הזכויות בהם.

6. השימוש באתר כפוף להסכמתך לתנאי תקנון זה.
7. האתר ו/או מפעיליו ו/או בעליו ו/או מי מטעמו, לא יישאו בכל אחריות ו/או נזק ישיר ו/או עקיף שעלול להיגרם לך ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מהמידע ו/או הסתמכות על המידע המופיע באתר.

8. אין כאמור בדפי האתר משום הצעה, ייעוץ טכני ו/או משפטי ו/או אחר לנקיטת הליכים ו/או פעולות כלשהן.

9. תנאי תקנון זה ניתנים לשינוי על ידי האתר בכל עת וללא צורך במתן הודעה מוקדמת והמשתמש מסכים להיות כפוף לשינויים אלה.

10. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע לכך שהמידע המופיע באתר ו/או המידע המקושר מכיל מידע שאינו מהווה ייעוץ טכני ו/או משפטי ו/או אחר כלשהו למשתמש על ידי האתר ו/או מי מטעמו.

11. איננו מתחייבים לענות לכל שאלות ו/או פניות הגולשים, המשתמש מקבל על עצמו את מלוא הסיכון והאחריות בגין שימוש במידע המופיע באתר ו/או במידע המקושר ובכל מקרה לא יהיה האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו אחראי על מידע מוטעה, טעויות, אי דיוקים.

12. משתמש שימסור מידע כלשהו לאתר ייתכן ויישמר ו/או יפורסם, כל מידע המועבר לאתר בעל פה ו/או בכתב צריך להיות בלתי מסווג.

13. ממציאים הרוצים להעביר מידע חסוי יעשו זאת אך ורק בכפוף להסכם סודיות חתום על ידי הצדדים להסכם.

14. כל אחריות על פעולות שינקטו ו/או שלא ינקטו מהמידע המופיע באתר לרבות התשובות והמידע שניתנות לגולשים בכל דרך שהיא הנם על אחריותו של המשתמש ו/או מי מטעמו בלבד, האתר ו/או בעליו ו/או עורכיו מסירים מעצמם כל אחריות ואינם מתחייבים שתוצאות השירות תהיינה מדויקות ו/או שניתן לסמוך עליהן.

© כל הזכויות שמורות לאב טיפוס פטנטים והמצאות בע"מ, למעט אותם רכיבים שהזכויות, הבעלות והקניין בהם שייכים לצד שלישי.
האתר מוגן בזכויות יוצרים.

מעוניין לקדם את הרעיון או ההמצאה שלך? צור איתנו קשר עוד היום