פטנטים על פטנטים

האם פטנט על פטנט הנו הליך אפשרי? פעמים רבות ממציאים יש להם רעיון בתחום בו יש פטנטים אחרים קיימים, האם למרות שקיים פטנט אחר בתחום ניתן לקבל פטנט רשום?

לעיתים הפטנט רשום על ידי מישהו קודם ועלול לעצור ממציא מלרשום פטנט חדש על המצאה דומה, אבל יש פתרונות שהחוק מעניק לממציא הנתקל בבעיה מסוג זה ובמידה והנסיבות מתאימות למקרה. כלומר ממציא שיש לו המצאה ואינו יכול לנצל את המצאתו בשל פטנט רשום אחר חושש שיפר את הפטנט שנרשם לפניו. אך במקרים מסוימים בעל האמצאה המאוחרת יכול לנצל את ההמצאה המוקדמת אם יש בהמצאה המאוחרת התקדמות טכנולוגית חשובה בעלת ערך כלכלי רב לעומת ההמצאה המוקדמת.

על ידי הגשת בקשה לרישיון לניצול פטנט מוקדם אפשר לעיתים להשתמש בהמצאה מוקדמת שכבר רשומה במשרד הפטנטים, גם כאשר ההמצאה המוקדמת וההמצאה החדשה משמשות לאותה מטרה. בעניין זה חשוב להתייעץ עם עורך פטנטים שיכול לבדוק אם ההמצאה המאוחרת אותה מעוניין לבקש הממציא החדש בעל ההמצאה החדשה עומד בקריטריונים של החוק והפסיקה, במידה וכן יוכל עורך הפטנטים לנסח בקשה מתאימה.

בבקשה זו יש לפעול בין השאר על פי סעיף 121 לחוק הפטנטים שזו לשונו:
" 121. (א) מקום שלא ניתן לנצל אמצאה שבפטנט (להלן – אמצאה מאוחרת), בלי להפר פטנט על אמצאה שתאריך בקשת הפטנט עליה מוקדם יותר (להלן – אמצאה מוקדמת), רשאי הרשם, אם ביקש זאת בעל הפטנט על האמצאה המאוחרת, ליתן לו רישיון לנצל את האמצאה המוקדמת במידה שהדבר דרוש לניצול האמצאה המאוחרת, ובלבד שיש באמצאה המאוחרת התקדמות טכנולוגית חשובה בעלת ערך כלכלי רב לעומת האמצאה המוקדמת.

(ב) היו האמצאה המוקדמת והאמצאה המאוחרת משמשות לאותה המטרה, יינתן הרשיון לפי סעיף קטן (א) בתנאי שבעל האמצאה המאוחרת יתן רשיון דומה לבעל האמצאה המוקדמת, אם ביקש זאת.

(ג) בבקשת פטנט שעליה נתבקש דין קדימה לפי סעיף 10(א), דין תאריך הבקשה הקודמת כאמור בסעיף 10(א) כדין תאריך בקשת הפטנט, לענין סעיף זה.

(ד) רשיון שניתן לבעל אמצאה מאוחרת לפי הוראות סעיף קטן (א) אינו ניתן להעברה, אלא אם כן מועברות, יחד עם הרשיון, הזכויות באמצאה המאוחרת."

על כן במידה וממציא חושש מסיטואציה זו יש פתרונות בחוק שעלולים להתאים ולמרות פטנט קיים עדיין הממציא החדש יכול להרוויח מהמצאתו, לכן יש להתייעץ עם עורך פטנטים.

מעוניין לקדם את הרעיון או ההמצאה שלך? צור איתנו קשר עוד היום