רישום פטנטים ע"י עורך פטנטים

תהליך הבקשה לרישום פטנטים מוסדר בעיקר בחוק הפטנטים ובתקנות הפטנטים. עורך פטנטים מתייחס בעת עריכת בקשת הפטנט, לתנאים מהותיים ופרוצדוראליים בכדי שבוחן הפטנטים מטעם רשות הפטנטים יעניק פטנט, תנאים אלו צריכים להתקיים. סעיף 3 לחוק הפטנטים הנו אחד מהקריטריונים העיקריים אותו מבקש פטנט צריך לקיים בכדי שינתן לו פטנט, דרישת סעיף 3 לחוק הפטנטים מעמידה מספר תנאים " אמצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך בכל תחום טכנולוגי, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית - היא אמצאה כשירת פטנט. "  (ההדגשות אינם במקור), עורך הפטנטים בעת כתיבת העריכה לבקשת הפטנט מנסח את הבקשה בכדי שתעמוד בתנאים אלו ואחרים. פעמים רבות פוגשים ממציאים אשר מפרשים לא נכון את תנאי בקשת הפטנט ולעיתים הם נמנעים מלהגיש פטנט כבר בשלב הרעיון המתגבש להמצאה וכאשר הם כבר מצליחים למכור ולמסחר את המצאתם לפתע מופיעים מתחרים ואז הם במרוץ בכדי להגן על המצאתם ופעמים רבות למעשה כבר מאוחר מידי.

לכן, חשוב להתייעץ עם עורכי פטנטים בכדי שיבדקו האם כדאי להגיש בקשת פטנט או סוג הגנה אחרת המוסדרת בחוקים השונים בתחום הקניין הרוחני, גם אם במקרים מסוימים לא ניתן לקבל פטנט יש הגנות נוספות שהממציא יכול לבקש.

תחום מקצועי זה דורש הסמכה, עורך הפטנטים בכדי לקבל רישיון עליו לעמוד בתנאי החוק למשל סעיף 142 לחוק הפטנטים :

"(א) זכאי להירשם בפנקס עורכי הפטנטים ולקבל רישיון עורך-פטנטים מי שנתמלאו בו אלה: (1) הוא תושב ישראל;

(2) מתקיים בו אחד מאלה:

(א) הוא רשום כמהנדס בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958;

(ב) הוא סיים מוסד להשכלה גבוהה כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, באחד המקצועות המפורטים בתוספת השנייה;

(ג) הוא סיים בחוץ לארץ מוסד להשכלה גבוהה או מוסד טכני גבוה, שאישר לעניין זה שר המשפטים לאחר התייעצות במועצה להשכלה גבוהה, באחד המקצועות המפורטים בתוספת השנייה;

(3) עמד בבחינות כאמור בסעיף 143 או שוחרר מהן;

(4) התמחה בישראל לא פחות משנתיים במשרד עורך-פטנטים העוסק במקצועו שלוש שנים לפחות, בלשכת הפטנטים או במחלקת-פטנטים של מפעל תעשייתי;

(5) שילם את האגרה שנקבעה.

(ב) שר המשפטים באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, רשאי להוסיף בצו, על המקצועות המנויים בתוספת השנייה"

או סעיף 143 לחוק הפטנטים:

"(א) המבקש להירשם בפנקס עורכי הפטנטים חייב לעמוד בבחינה בדרך שנקבעה כדי להוכיח כי הוא בעל ידיעה נאותה בדיני הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר בארץ ובארצות-חוץ ובדינים אחרים השייכים לעניין, הכל כפי שנקבע, וכי הוא שולט בשפה העברית ובעוד שפה אחת הדרושה לו לצורך עבודתו, כפי שנקבע.

(ב) הבחינה תיערך על ידי שניים או שלושה בוחנים, וביניהם לא יותר מאשר עורך-פטנטים אחד, והם ייבחרו בכל מקרה על ידי שר המשפטים או על ידי מי שהשר מינה לכך מתוך רשימת-בוחנים שקבע השר.

(ג) שר המשפטים רשאי לשחרר סוגי מועמדים מחובת בחינה, אם ניתן להוכיח, בדרך אחרת שנקבעה, שיש להם הידיעות הדרושות בבחינה לפי סעיף-קטן (א)."

מעוניין לקדם את הרעיון או ההמצאה שלך? צור איתנו קשר עוד היום